Strona główna » Spis treści

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Część 1. Pisma

§ 1. Decyzja o powołaniu komisji przetargowej (art. 19 ust. 1, art. 20 i 21 p.z.p.), zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia (art. 20a p.z.p.)
§ 2. Odwołanie i powołanie członka komisji przetargowej, powołanie biegłego (art. 21 i 17 p.z.p.)
§ 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 2 p.z.p.)
§ 4. Żądanie przedstawienia umowy od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 4 p.z.p.)
§ 5. Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy (w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) (art. 24 ust. 1 pkt 19, ust. 10 i 11, art. 92 ust. 1 pkt 2 p.z.p.)
§ 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust. 11 p.z.p.) 
§ 7. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów (art. 26 ust. 3 i 3a p.z.p.)
§ 8. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w procedurze odwróconej (art. 26 ust. 1 i 2 p.z.p.)
§ 9. Wezwanie do złożenia wyjaśnień (art. 26 ust. 4 p.z.p.)
§ 10. Program funkcjonalno-użytkowy (art. 31 ust. 2 i 3 p.z.p.)
§ 11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (art. 36 p.z.p.)
§ 12. Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 1 p.z.p.) 
§ 13. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 2 p.z.p.)
§ 14. Zwołanie zebrania wszystkich wykonawców (art. 38 ust. 2, 3 i 3a p.z.p.)
§ 15. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4 p.z.p.)
§ 16. Ponowne żądanie wadium (art. 46 ust. 3 p.z.p.) 
§ 17. Zmiana i wycofanie oferty (art. 84 ust. 1 p.z.p.)
§ 18. Wniosek zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą (art. 85 ust. 2 p.z.p.)
§ 19. Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 p.z.p.)
§ 20. Żądanie wyjaśnień treści oferty (art. 87 ust. 1 p.z.p.) 
§ 21. Poprawienie omyłek (art. 87 ust. 2 p.z.p.)
§ 22. Pismo w sprawie ustalenia, czy wykonawca nie zaoferował rażąco niskiej ceny (art. 90 ust. 1 p.z.p.) 
§ 23. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 i 1a p.z.p.)
§ 24. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 93 ust. 3 p.z.p.)
§ 25. Wybór oferty bez ponownego badania i ponownej oceny ofert (art. 94 ust. 3 p.z.p.)
§ 26. Odwołanie (art. 180 p.z.p.)
§ 27. Informacja o czynności niezgodnej z przepisami lub o zaniechaniu czynności (art. 181 ust. 1 p.z.p.) 
§ 28. Wniosek do Krajowej Izby Odwoławczej o uchylenie zakazu w sprawie zawarcia umowy przed rozstrzygnięciem odwołania (art. 183 ust. 2 p.z.p.)
§ 29. Wezwanie do przedłużenia ważności wadium (art. 184 p.z.p.)
§ 30. Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego (art. 185 ust. 1 p.z.p.)
§ 31. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego (art. 185 ust. 2 p.z.p.)
§ 32. Opozycja wobec przystąpienia do odwołania (art. 185 ust. 4 p.z.p.)
§ 33. Odpowiedź na odwołanie (art. 186 ust. 1 i 2 p.z.p.)
§ 34. Sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania (art. 186 ust. 3 i 5 p.z.p.)
§ 35. Cofnięcie odwołania (art. 187 ust. 8 p.z.p.)

Część 2. Wykaz aktów prawnych

Wiodące akty prawne
Ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 22.08.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.12.2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.12.2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
Usługi priorytetowe i niepriorytetowe
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.07.2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym
Postępowanie odwoławcze
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22.03.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15.03.2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Dokumentacja projektowa oraz kosztorys inwestorski
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
Pozostałe
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10.05.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych