Wzory dokumentów


Wyświetlanie 1 - 20 z 35 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 2
Nazwa Rozmiar
01_Decyzja o powołaniu komisji przetargowej (art. 19 ust. 1, art. 20 i 21 p.z.p.), zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia (art. 20a p.z.p.).rtf 85,9k
02_Odwołanie i powołanie członka komisji przetargowej, powołanie biegłego (art. 21 i 17 p.z.p.).rtf 58,6k
03_Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 2 p.z.p.).rtf 66,9k
04_Żądanie przedstawienia umowy od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 4 p.z.p.).rtf 57,0k
05_Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy (w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego) (art. 24 ust. 1 pkt 19, ust. 10 i 11, art..rtf 66,7k
06_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art. 24 ust. 11 p.z.p.).rtf 57,5k
07_Wezwanie do uzupełnienia dokumentów (art. 26 ust. 3 i 3a p.z.p.).rtf 72,8k
08_Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w procedurze odwróconej (art. 26 ust. 1 i 2 p.z.p.).rtf 61,8k
09_Wezwanie do złożenia wyjaśnień (art. 26 ust. 4 p.z.p.).rtf 67,4k
10_Program funkcjonalno-użytkowy (art. 31 ust. 2 i 3 p.z.p.).rtf 215,6k
11_Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (art. 36 p.z.p.).rtf 559,2k
12_Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 1 p.z.p.).rtf 55,0k
13_Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 2 p.z.p.).rtf 71,9k
14_Zwołanie zebrania wszystkich wykonawców (art. 38 ust. 2, 3 i 3a p.z.p.).rtf 72,1k
15_Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4 p.z.p.).rtf 61,7k
16_Ponowne żądanie wadium (art. 46 ust. 3 p.z.p.).rtf 51,1k
17_Zmiana i wycofanie oferty (art. 84 ust. 1 p.z.p.).rtf 60,8k
18_Wniosek zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą (art. 85 ust. 2 p.z.p.).rtf 53,2k
19_Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 p.z.p.).rtf 55,3k
20_Żądanie wyjaśnień treści oferty (art. 87 ust. 1 p.z.p.).rtf 56,8k
Wyświetlanie 1 - 20 z 35 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 2