Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumenrów. Wydanie 2

Ewa Marcjoniak – adwokat specjalizujący się w obsłudze prawnej zamawiających i wykonawców z zakresu prawa zamówień publicznych; były członek Krajowej Izby Odwoławczej; autorka wielu publikacji dotyczących prawa zamówień publicznych; współautorka komentarza do ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

Książka została opracowana zgodnie z następującym schematem:

– tytuł pisma;
– przytoczenie przepisu, z którego wynika obowiązek lub możliwość wystosowania pisma przez zamawiającego lub inny podmiot;
– proponowana treść pisma;
– wskazówki dla opracowujących pismo.

Obecne wydanie uzupełniono o nowe rodzaje pism dotyczące m.in. oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przedłużenia terminu związania ofertą, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Materiał przedstawiony w publikacji umożliwi czytelnikowi szybkie przygotowanie pism w napiętych terminach przetargowych, pozwoli ustrzec się przed potencjalnymi błędami przy zastosowaniu właściwej i kompletnej formy dokumentu.

Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla zamawiających, będzie pomocne także wykonawcom.

Zawarte w publikacji wzory dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.zamowienia-publiczne-wzory-2.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu.

 

    

     Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.